Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Van RE-ON LAS Lastechniek B.V. import van lastechnische artikelen, gevestigd te Groningen aan de Gotenburgweg 5, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Groningen onder nummer 2038442 op 31-12-1987.

 Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Groningen op 26.6.1992 onder nummer 363/92.

 

Artikel 1.

ALGEMEEN

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, adviezen en levering van RE-ON LAS Lastechniek B.V. Eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door RE-ON LAS Lastechniek B.V. zijn bevestigd. Voor zover strijdig met schriftelijke inkoopvoorwaarden van de koper hebben deze voorwaarden voorrang, behoudens in gevallen in zoverre inkoopvoorwaarden van RE-ON LAS Lastechniek schriftelijk zijn geaccepteerd.

 De met RE-ON LAS Lastechniek B.V. gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Een eenmaal op de onderhavige voorwaarden gekocht hebbende koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met de toepasselijkheid der onderhavige voorwaarden bij eventueel daarna door hem mondeling, telefonisch, telegrafisch per telefax opgegeven orders, ongeacht of bevestiging van zodanige orders al dan niet heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 2.

OFFERTES

 Alle offertes en door RE-ON LAS Lastechniek B.V. opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3.

ORDERS

 Orders zijn voor kopers bindend. Zij zijn voor RE-ON LAS Lastechniek B.V. niet bindend tenzij door RE-ON LAS Lastechniek B.V. schriftelijk bevestigd. Dit geldt ook voor orders, overeenkomsten afspraken welke door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn afgesloten of gemaakt. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden is bij niet schriftelijke bestellingen geheel voor de koper. Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de bij de koop tevoren overeengekomen termijn. Annuleringen zijn alleen van kracht, indien de betrokken order geen betrekking heeft op een speciale bestelling en de goederen nog niet door RE-ON LAS Lastechniek B.V. zijn verzonden.

 

Artikel 4.

SPECIALE BESTELLINGEN

 Hieronder worden gerekend alle niet in de prijslijst van RE-ON LAS Lastechniek voorkomende lastoevoegmaterialen en/of andere artikelen of diensten. Orders betrekking hebbende hierop kunnen slechts voor een bepaald dezerzijds nader op te geven minimum kwantum geaccepteerd worden.

 

Artikel 5.

LEVERING

 Alle leveringen geschieden af fabriek, af depot of af magazijn. Indien franco levering mocht zijn overeengekomen, bepaald RE-ON LAS Lastechniek B.V. de wijze van verzending. Voor verzendingen / leveringen met een totale factuurwaarden kleiner dan € 250,- (ex. BTW), worden een bijdrage aan verzendkosten in rekening gebracht. Indien op verzoek van koper een andere wijze van verzending wordt gevolgd, komen de eventuele kosten te zijner laste. De levertijd gaat in, nadat de order door RE-ON LAS Lastechniek schriftelijk is aanvaard en alle voor de uitvoering nodige gegevens door RE-ON LAS Lastechniek B.V. van de opdrachtgever zijn ontvangen. De dezerzijds door RE-ON LAS Lastechniek B.V. opgegeven levertijd is slechts bedoeld als bij benadering te zijn opgegeven. Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, aan koper generlei recht op schadevergoeding of annulering van de overeenkomst, indien RE-ON LAS Lastechniek B.V. door overmacht verhinderd wordt de koopovereenkomst na te komen, zijn beide partijen gerechtigd de koopovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te beschouwen, mits hiervan onverwijld aan de andere partij kennis wordt gegeven.

 

Artikel 6.

RISICO TIJDENS VERVOER

 De goederen reizen voor risico van de koper, ook al geschiedt de verzending franco. Breuk, diefstal, verlies of andere schade, ontstaan tijdens het vervoer, worden niet vergoed.

 

Artikel 7.

BETALING

 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enige korting, op een daartoe door RE-ON LAS Lastechniek B.V. aangewezen rekening, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen, indien koper het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan RE-ON LAS Lastechniek B.V. een rente verschuldigd van 1% over maand of een gedeelte daarvan ingaande op de dag van opeisbaarheid van het factuurbedrag. RE-ON LAS Lastechniek B.V. heeft het recht contante betaling, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vorderen. Betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeldt op de factuur.

 Voor nog uit te voeren orders of gedeelten daarvan heeft RE-ON LAS Lastechniek B.V., eveneens hierboven vermeld recht, indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, in welk laatste geval RE-ON LAS Lastechniek B.V. eveneens tot annulering van de nog uit te voeren orders of gedeelten daarvan kan overgaan.

 In geval koper op enigerlei wijze in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij niet prompte betaling der koopprijs op de vervaldag, aanvrage tot surseance van betalingen, faillissement beslaglegging of liquidatie van zaken van koper, wordt al hetgeen door koper uit hoofde van enigerlei contract aan RE-ON LAS Lastechniek B.V. verschuldigd is, dadelijk ten volle opeisbaar.

 RE-ON LAS Lastechniek B.V. heeft dan het recht de nog niet betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen, onverminderd de rechten uit de toerekenbare tekortkoming van de koper voortvloeiende. Behoudens de koopsom met de hierboven omschreven kosten en rente is RE-ON LAS Lastechniek B.V. gerechtigd van koper te vorderen alle kosten - zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke - die door de niet-betaling van koper zijn veroorzaakt.

Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin RE-ON LAS Lastechniek B.V. zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitenrechtelijke kosten bedragen 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van fl. 50,00 dan wel 23 euro, onverminderd de vertragingsrente ad. 1% per maand, als hierboven bedoeld.

 

Artikel 8.

 RECLAMES

 Reclames moeten uiterlijk acht dagen na ontvangst der zending schriftelijk door koper bij RE-ON LAS Lastechniek B.V. worden ingediend.

 Voor het geval reclame betrekking heeft op verwerkte goederen, dienen reclames binnen acht dagen na verwerking schriftelijk te worden ingediend. In alle gevallen vervalt ieder reclamerecht binnen dertig dagen na factuurdatum. Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele partij. Reclames of geschillen van welke aard ook, geven koper niet het recht op uitstel van betaling. De beoordeling of goederen al dan niet in aanmerking komen voor remplace, omruiling of creditering berust uitsluitend bij RE-ON LAS Lastechniek B.V. Eventuele kwesties zullen schriftelijk worden afgedaan. Wanneer schriftelijk wordt overeengekomen, dat een zending of een gedeelte daarvan voor remplace of omruiling of creditering in aanmerking komt, zal deze zending uitsluitend worden geaccepteerd, indien deze franco aan RE-ON LAS Lastechniek B.V. wordt verzonden.

 

Artikel 9.

GARANTIE- EN RISICOAANSPRAKELIJKHEID

 Behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel garandeert RE-ON LAS Lastechniek B.V. de door haar geleverde goederen in dier voege dat zij aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid voldoen, voor zover bij het gebruik en/of verbruik de gestelde voorschriften ten aanzien daarvan zijn nageleefd.

 Uit hoofde van deze garantie is RE-ON LAS Lastechniek B.V. uitsluitend gehouden de eventueel nog aanwezige voorraad door abnormale omstandigheden als elektrolytische werking, chemische aantasting in de ruimste zin des woords oververhitting of overbelasting voor het breken en/of scheuren van gelaste voorwerpen en voor gebreken, veroorzaakt door fouten of verzuimen van de koper en/of diegenen waarvoor de koper verantwoordelijk is.

  Het voldoen aan de garantieplicht geldt als enige en algehele schadevergoeding, zodat- behoudens hetgeen daaromtrent bepaald is in wettelijke voorschriften van openbare orde - elke andere vordering tot schadevergoeding uitdrukkelijk is uitgesloten.

 RE-ON LAS Lastechniek B.V. is derhalve niet gehouden tot vergoeding van verdere kosten en schade, voor personen en/of aan goederen of belangen.

 

Artikel 10.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 Zolang koper geen volledige betaling ter zake van de koop en verkoop van de goederen heeft gedaan - zulks met inbegrip van eventuele rente en kosten - blijven de goederen tot meerdere zekerheid van de betaling eigendom van RE-ON LAS Lastechniek B.V.

 

Artikel 11.

WIJZIGINGEN

 RE-ON LAS Lastechniek B.V. behoudt zich het recht voor om te alle tijde zonder kennisgeving vooraf prijzen, kortingen of verkoopvoorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 12.

OVERMACHT

 Wanneer overmacht zoals brand, staking, gebrek aan productiemiddelen, overheidsmaatregelen, valutawisselingen RE-ON LAS Lastechniek B.V. belet gemaakte afspraken gestand te doen, wordt de uitvoering opgeschort of wanneer deze niet binnen een redelijke term kan worden verwezenlijkt als niet gemaakt beschouwen.

 

Artikel 13.

ZEKERHEIDSSTELLING

 Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt door RE-ON LAS Lastechniek B.V. aangegaan onder opschortende voorwaarden, dat uit door RE-ON LAS Lastechniek B.V. in te winnen informaties de naar oordeel van RE-ON LAS Lastechniek B.V. voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt RE-ON LAS Lastechniek B.V. is te alle tijde gerechtigd, ook na een bestelling geheel of ten dele te hebben uitgevoerd, alvorens verder te leveren, van koper een zekerheidsstelling ten genoegen van RE-ON LAS Lastechniek B.V. te eisen voor de tijdige en algehele voldoening aan zijn betalings- en andere verplichtingen

 

Artikel 14.

ERKENNING VAN DE VOORWAARDEN

 Voor het afnemen van goederen erkent men deze leverings- en betalingsvoorwaarden en geeft men RE-ON LAS Lastechniek B.V. tevens te alle tijde het recht van toegang tot alle ruimten, waar goederen, ten aanzien waarvan RE-ON LAS Lastechniek B.V. zich de eigendom heeft voorbehouden, zijn opgeslagen of uitgesteld, teneinde RE-ON LAS Lastechniek B.V. zonodig in de gelegenheid te stellen deze goederen in bezit te nemen. Alle nog niet betaalde goederen mogen onder geen voorwaarde worden uitgeleend, beleend, geruild, verpand of aan andere de eigendom beperkende maatregelen worden onderworpen.

 

Artikel 15.

GESCHILLEN

 Mocht een afnemer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of van enige andere overeenkomst niet nakomen, dan heeft RE-ON LAS Lastechniek B.V. het recht, zonder dat nadere in gebrekenstelling of rechtelijke tussenkomst bereidt is alle met betrokken afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren onverminderd alle andere aan RE-ON LAS Lastechniek B.V. wettelijke toekomende rechten.

 Alle geschillen over transactie waarvan deze voorwaarden deel hebben uitgemaakt, dan wel die over de uitvoering, uitlegging of naleving van deze voorwaarden, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in Groningen

Product niet gevonden?
Loading...